001
"ஆங்கிகம் புவனம் யஸ்ய வாசிகம்

சர்வ வாங்மயம் ஆகார்யம் சந்திர தாராதி

த்வம்  நுமஸ் சாத்விகம் சிவம்"

Take a look at our realisations

Tmt. Praveena D. Singh is the founder director of Shivani Institute of Music and Dance Academy, Nagercoil, Kanyakumari District, where she trains hundreds of Students. She is one of the leading Classical Dancer and is adept at Choreography and Nattuvangam (Orchestra Conductor).

Read more